Yhtymähallitus, kokous 3.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Ilmoitusasiat

Perustelut

1. Opetus- ja kulttuuriministeriö on vahvistanut tänään tavoitteellisten opiskelijavuosien määrän vuodelle 2022.

Rasekon tavoitteellisten opiskelijavuosien määrä on 1829 ja vos-rahoitusta saadaan yhteensä 17 650 067 €. Rahoituksesta kohdennetaan lähihoitajakoulutukseen 20 opiskelijavuotta. Perusrahoituksen osuus on 11 249 016 €, suoritusrahoituksen 4 207 110  € ja vaikuttavuusrahoituksen osuus 2 193 941 €.

 

2. Varainhoitovuoden 2021 aikana jaettavaksi jätetty perusrahoitus ja vuoden 2021 kolmannen lisätalousarvion määräraha.

Raision seudun koulutuskuntayhtymä sai lisärahoitusta yhteensä 285.270 € vuodelle 2021. Koulutuksen järjestäjän tavoitteellisten opiskelijavuosien määrää korotettiin 15 opiskelijavuodella, jonka osuus rahoituksesta on 85.270 € ja lisäksi myönnettiin 200 000 € harkinnanvaraista rahoitusta.

Ehdotus

Yhtymähallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöön panoa. 
Lisäksi oikaisuvaatimusta ei voi tehdä päätöksestä, joka koskee työnjohdollista ohjausta.