Yhtymähallitus, kokous 3.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

Ehdotus

Yhtymähallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi xxx ja xx. Pöytäkirja tarkastetaan tiistaina 8.3.2022 klo 12.00 - 16:00.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kimmo Aho ja Satu Råberg.


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöön panoa. 
Lisäksi oikaisuvaatimusta ei voi tehdä päätöksestä, joka koskee työnjohdollista ohjausta.