Yhtymävaltuusto, kokous 7.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2021

RASDno-2022-69

Perustelut

Tarkastuslautakunta, 23.3.2022, §4

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Valtuusto asettaa kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet hyväksyessään kuntalain 110 §:n mukaisesti talousarvion ja -suunnitelman. Yhtymähallituksen tehtävänä on johtaa kuntayhtymän hallintoa. Hallituksen on toimintakertomuksessa esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta (KuntaL 115 §). Toimintakertomuksen, tilinpäätösasiakirjojen, tilivelvollisten viranomaisten antamien selvitysten, päätöksenteon ja muulla tavoin tapahtuneen toiminnan seuraamisen perusteella tarkastuslautakunta esittää yhtymävaltuustolle arvionsa siitä, ovatko sen asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunta raportoi yhtymävaltuustolle arviointityönsä tuloksista arviointikertomuksessa. Arviointikertomus on erillinen ja itsenäinen asiakirja, jolla lautakunta osoittaa suorittaneensa lakisääteisen arviointitehtävänsä.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta esittää vuoden 2021 arviointikertomuksen yhtymävaltuuston käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

Yhtymävaltuusto, 07.06.2022,

Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 23.3.2022 hyväksynyt ja allekirjoittanut arviointikertomuksen vuodelta 2021.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta esittää, että yhtymävaltuusto merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.