Yhtymävaltuusto, kokous 7.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Kuntayhtymän toimintakertomus ja tilinpäätös 2021

RASDno-2022-69

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kuntalain 68 § mukaan yhtymähallituksen on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava yhtymävaltuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Yhtymähallitus ja johtava rehtori allekirjoittavat tilinpäätöksen ja vastaavat sen sisällöstä.

Yhtymävaltuuston valitseman tarkastuslautakunnan on valmisteltava hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Päättyneen tilivuoden tapahtumat liitteenä olevassa toteumaennusteessa suuntaa-antavasti kirjattuna. Alustavasti toimintakertomusta esitellään kokouksessa.

Ehdotus

Yhtymähallitus merkitsee tiedokseen vuoden 2021 tilinpäätöksen tämänhetkisen tilanteen ja antaa luvan valmistella tilinpäätös kokouksessa esitellyn mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.

Perustelut

Raision seudun koulutuskuntayhtymän toimintakertomus ja tilinpäätösluonnos on valmistunut.

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot, talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kuntayhtymän talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kuntayhtymän taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta.

Päättyneen tilivuoden tapahtumat esiteltiin suuntaa-antavasti yhtymähallitukselle 3.2.2022. Toteumaennuste esiteltiin kokouksessa ja yhtymähallitus merkitsi tiedokseen vuoden 2021 tilinpäätöksen tilanteen.

Covid19 -pandemia ja sen vaikutukset leimasivat edelleen toimintaa vuonna 2021. Ammatillisessa koulutuksessa pyrittiin mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan normaalia lähiopetusta, mutta etäopetus verkossa ja digitaalisesti tuli jäädäkseen perinteisten opetustapojen rinnalle. Rasekossa onnistuttiin hienosti toimimaan terveysturvallisesti ja pitämään huolta opiskelijoiden oppimisesta ja tutkintojen suorittamisesta.

Varsinais-Suomessa näkyi yhä selvemmin eri alojen työvoimapula sekä toisaalta työvoiman kohtaanto-ongelmat. Työvoimakoulutuksiin hakeutuvien määrät laskivat ja soveltuvien hakijoiden löytäminen oli haasteellista. Opiskelijoiden työllistymismahdollisuudet valmistumisen jälkeen olivat hyvät, mikä näkyikin positiivisella tavalla Rasekon opiskelijoiden työllistymisessä.

Vuosi oli merkittävä ammatillisen koulutuksen lainsäädännöllisten uudistusten osalta. Oppivelvollisuus laajeni 1.8.2021 ja toisen asteen opintojen maksuttomuus opiskelijoille tuli voimaan. Opetushallituksen yhteyteen perustettiin jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus, joka käynnistelee toimintaansa. Työelämäpalaute otettiin käyttöön 1.7.2021 ja yhteistyötä työelämän kanssa tiivistettiin sekä tiedotettiin aktiivisesti asiasta.

Vuonna 2021 Raision seudun koulutuskuntayhtymässä keskityttiin perustehtävään eikä suuria muutosprosesseja käynnistetty. Toimintaa kehitettiin kuitenkin mm. vastuullisuuden ja kestävän kehityksen asioihin panostamalla. Uudet tilat Eeronkuja 4:ssä valmistuivat aikataulussa ja ne otettiin käyttöön keväällä 2021. Rasekon kotisivut uusittiin ja uudet, aikaisempaa paremmin myös mobiilisti toimivat sivut julkaistiin marraskuussa.

Kuntavaalien jälkeen valitut uudet päättäjät aloittivat työnsä valtuustossa, yhtymähallituksessa ja tarkastuslautakunnassa.

Raision seudun koulutuskuntayhtymä on saavuttanut vuodelle 2021 asetetut keskeiset rahoitukseen vaikuttavat tavoitteet. Opiskelijaläpivirtaama on kasvanut ja tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä ylitettiin. Opiskelijapalaute on pysynyt hyvänä, joskin palautteen keräämisen automatisointi on vähentänyt saatujen palautteiden määriä. Tähän on kiinnitetty huomiota. Tutkintoja suoritettiin aikaisempaan tapaan, vaikka kaikilla aloilla ei ollut koronan vuoksi aivan suunnitelmien mukaisesti mahdollista toteuttaa koulutus- ja oppisopimusjaksoja. Jatkuvan haun kautta on edelleen pystytty koko ajan ottamaan sisään uusia opiskelijoita.

Henkilöstön vaihtuvuus on ollut normaalilla tasolla. Rasekoon on ministeriön opetushenkilöstömenoihin osoittaman mukaisesti palkattu henkilöstöä.   

Rasekon taloudellinen tilanne on hyvä ja loppuvuodesta 2021 kohdennettujen määrärahojen vuoksi ylijäämä on budjetoitua suurempi. Kuntayhtymän tilinpäätösvuoden toimintakulut olivat 18.216.405,29 € ja vastaavasti toimintatuotot 19.144.067,01 €. Talousarvion toteutuma toimintakulujen (käyttömenojen) osalta oli 107,6 %. Tulopuolella toteutuma oli 109,0 %.

 

Investoinnit olivat vuonna 2021 yhteensä 1 519 437,43 euroa. Uusinvestointeihin lukeutuvia irtaimistohankintoja tehtiin 212 839,25 eurolla.

Kuntayhtymän tilikauden tulos ennen tilinpäätöseriä on tappiollinen 0,645 milj. euroa. Tilikauden tuloksen jälkeen kirjattavien poistoero- ja tuloksenkäsittelyerien jälkeen tilikauden tulos muodostuu ylijäämäiseksi 0,288 milj. euroa. Varausten ja poistoerojen muutokset on kirjattu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeiden mukaisesti.

Kuntalain 115 §:n mukaan yhtymähallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Tilikauden tuloksella tarkoitetaan tuloslaskelman tulosta ennen tilinpäätössiirtoja.

Kuntayhtymän tilikauden tulos muodostui 645 158,69 euroa alijäämäiseksi.

Ehdotus

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa:

  1. Poistoero

Poistoeroa lisätään (-)2 521 126,09 euroa valmistuneelle investointihankkeelle kohdennetun investointivarauksen verran.

Poistoeroja tuloutetaan suunnitelman mukaisesti (+) 933 440,75 euroa.

  1. Varaukset

Puretaan ja tuloutetaan 2 521 126,09 euron Eeronkuja 4:n uudisrakennus- ja saneerausvaraus.

  1. Esitetään, että maksetaan jäsenkunnille 2 %:n peruspääoman korkoa vuoden 2022 tuloksesta.
  2. Tilikauden ylijäämä

Tilikaudelta ylijäämää 288 282,06 euroa siirretään edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä -tilille.

Raision seudun koulutuskuntayhtymän 2021 tilinpäätös allekirjoitetaan ja jätetään tilintarkastajan tarkastettavaksi. Tilinpäätös saatetaan tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.

Perustelut

Tarkastuslautakunta, 23.3.2022, §5

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on

1) saattaa tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2021 yhtymävaltuustolle tiedoksi ja

2) tehdä yhtymävaltuustolle esitys siitä, että voidaanko vuoden 2021 tilinpäätös hyväksyä ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2021.

Vuoden 2021 tilintarkastuskertomus on liitteenä.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää saattaa tilintarkastuskertomuksen yhtymävaltuustolle tiedoksi ja esittää, että vuoden 2021 tilinpäätös hyväksytään, ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2021.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.

 

Yhtymävaltuusto, 07.06.2022

Ehdotus

Yhtymävaltuusto päättää tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa:

  1. Poistoero

Poistoeroa lisätään (-)2 521 126,09 euroa valmistuneelle investointihankkeelle kohdennetun investointivarauksen verran.

Poistoeroja tuloutetaan suunnitelman mukaisesti (+) 933 440,75 euroa.

  1. Varaukset

Puretaan ja tuloutetaan 2 521 126,09 euron Eeronkuja 4:n uudisrakennus- ja saneerausvaraus.

  1. Esitetään, että maksetaan jäsenkunnille 2 %:n peruspääoman korkoa vuoden 2022 tuloksesta.
  2. Tilikauden ylijäämä

Tilikaudelta ylijäämää 288 282,06 euroa siirretään edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä – tilille.

Yhtymävaltuusto päättää merkitä tilintarkastuskertomuksen tiedoksi.

Yhtymävaltuusto hyväksyy vuoden 2021 tilinpäätöksen ja myöntää kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2021.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.