Yhtymävaltuusto, kokous 14.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Vuoden 2023 talousarvio ja toimintasuunnitelma

RASDno-2022-616

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Raision seudun koulutuskuntayhtymän vuoden 2023 talousarvion ja toimintasuunnitelman valmistelu on aloitettu. Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän mukaan rahoituksesta 70 % tulee perusrahoituksena, 20 % suoritusrahoituksena ja 10 % vaikuttavuusrahoituksena. Ammatillisen koulutuksen järjestäjien osuudet vuodelle 2023 varattavasta määrärahasta vahvistuvat vasta loppuvuodesta.

Opetus- ja kulttuuriministeriössä on valmisteilla rahoituksen muuttaminen siten, että oppivelvollisten perustutkintokoulutuksen rahoitus ja jatkuvan oppimisen rahoituksen painopisteet muuttuvat. Myös järjestämislupien opiskelijavuosimääriä on tarkoitus tarkistaa niiden osalta, jotka eivät ole päässeet viime vuosina järjestämislupansa opiskelijavuosimäärään. Tämä ei koske Rasekoa.

Talousarvion laadinnassa lähdetään siitä, että tavoitteellisten opiskelijavuosien määrässä, kuntayhtymän valtionosuusrahoituksen tasossa ja hankerahoituksen määrässä ei tapahdu suuria muutoksia ainakaan vähenevästi. 

Kustannusten osalta huomioidaan henkilöstömenojen kasvu. Koronan vaikutuksia opiskelijoiden opintojen etenemiseen ja hyvinvointiin pyritään edelleen korjaamaan resurssoinnin ja suunnitelmallisten tukitoimien avulla, ja henkilöstön jaksamisesta huolehditaan työhyvinvointiin panostamalla.

Eeronkuja 4 uudisrakennus vaihe 2 läpiviemiseen varaudutaan suunnitelmien mukaan.

Toimintasuunnitelmassa painotetaan edelleen työelämän kanssa tehtävän yhteistyön kehittämistä, kestävän kehityksen työn vakiinnuttamista ja kuntayhtymän toimintakyvyn ylläpitämistä sekä lainsäädännössä ja toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten tuloksellista läpiviemistä.

Talousarvio ja toimintasuunnitelma valmistuu yhtymähallituksen ensimmäiseen käsittelyyn 29.9.2022 kokoukseen, jonka jälkeen siitä pyydetään jäsenkuntien lausunnot. Yhtymähallituksen esitys valtuustolle käsitellään 24.11.2022 kokouksessa.

Ehdotus

Yhtymähallitus keskustelee tulevan vuoden valmistelusta ja evästää budjetointi- ja suunnittelutyötä.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.

Perustelut

Raision seudun koulutuskuntayhtymän luonnos talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2023 sekä taloussuunnitelmaluonnos vuosille 2023-2025 on valmistunut. Johtava rehtori esittelee luonnoksen. Kuntayhtymän jäsenkunnille varataan mahdollisuus lausua asiasta lokakuun aikana.

Yhtymähallitus käsittelee esityksensä valtuustolle 24.11.2022 kokouksessa.

Ehdotus

Yhtymähallitus päättää pyytää jäsenkunnilta lausunnon kuntayhtymän talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta vuodelle 2023 ja taloussuunnitelmasta vuosille 2023-2025 lokakuun 31. päivään mennessä.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.

Perustelut

Raision seudun koulutuskuntayhtymän jäsenkunnat ovat antaneet lausuntonsa talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta vuodelle 2023 ja taloussuunnitelmasta vuosille 2023-2025.

Naantalin ja Raision kaupungeilla ja Maskun ja Ruskon kunnilla ei ole niihin huomautettavaa. Naantali muistuttaa, että kuntayhtymä on pitkään pystynyt järjestämään toimintansa ilman kunnilta perittäviä maksuosuuksia ja että tämä toimintatapa tulee pitää tavoitteena tulevaisuudessakin. Myös investoinnit tulee rahoittaa omarahoituksella.

Mynämäen ja Nousiaisten kunnat pyytävät kuntayhtymää kiinnittämään huomiota tutkintoon valmentavan (TUVA) opiskelijamääriin ja aloituspaikkoihin sekä siihen, että maahanmuuton ja oppivelvollisuuden myötä tarve voi lisääntyä. Huomautettavaa ei niilläkään ole.

Yhteistyötoimikunta on käsitellyt asiaa 15.11.2022 kokouksessaan.

Ehdotus

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle talousarvio- ja toimintasuunnitelmaluonnoksen 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2023-2025 hyväksymistä.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.

Perustelut

Tarkastuslautakunta, 29.11.2022

Ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedokseen kuntayhtymän talousarvion 2023 ja toiminta- ja taloussuunnitelman. Tarkastuslautakunnalla ei ole huomautettavaa koskien kuntayhtymän talousarviota 2023 ja toiminta- ja taloussuunnitelmaa 2023-25.

Päätös

Esityksen mukaan.

 

Yhtymävaltuusto, 14.12.2022

Johtava rehtori esittelee valtuustolle talousarvioluonnoksen 2023 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2023-2025.

Ehdotus

Yhtymävaltuusto hyväksyy Raision seudun koulutuskuntayhtymän talousarvioluonnoksen​ ja toimintasuunnitelmaluonnoksen 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2023-​2025.

Yhtymävaltuusto valtuuttaa lisäksi yhtymähallituksen käyttämään talousarvioon sisältymättömät vuodelle 2023 mahdollisesti saatavat harkinnanvaraiset tuloksellisuus- ja muut anomuksesta myönnetyt lisärahoitukset myöntämisen perusteissa mainittuihin tarkoituksiin.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus- ja valitusoikeus 

Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen sekä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. 

Valitusoikeus 

Päätökseen saa hakea muutosta: 

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä 

  • kuntayhtymän jäsenkuntien jäsen. 

Valitusaika 

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.  

Kuntayhtymän jäsenkuntien jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

Valitusperusteet 

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että 

  • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, 

  • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai 

  • päätös on muuten lainvastainen. 

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. 

Valitusviranomainen 

Kunnallisvalitus tehdään Turun hallinto-oikeudelle.  

Turun hallinto-oikeus 

Yliopistonkatu 34, Turku, PL 32, 20101 Turku 
Puh: 029 56 42410 / Fax: 029 56 42414 

turku.hao@oikeus.fi 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 

Valituksen muoto ja sisältö 

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 

Valituksessa on ilmoitettava: 

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös); 

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset); 

3) vaatimusten perustelut; 

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle. 

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. 

Valitukseen on liitettävä: 

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen; 

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta; 

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 

Oikeudenkäyntimaksu 

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.