Yhtymävaltuusto, kokous 14.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Työjärjestyksen hyväksyminen

Ehdotus

Yhtymävaltuusto päättää mahdollisten kiireellisenä käsiteltävien asioiden ottamisesta tähän esityslistaan ja hyväksyy sen.

Päätös

Yhtymävaltuusto hyväksyi työjärjestyksen. 


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöön panoa. 
Lisäksi oikaisuvaatimusta ei voi tehdä päätöksestä, joka koskee työnjohdollista ohjausta.