Yhtymävaltuusto, kokous 14.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Rakennustoimikunnan puheenjohtajan palkkio

RASDno-2022-1350

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Palkkiosäännössä on määritelty vuosipalkkiot yhtymävaltuuston, yhtymähallituksen ja tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle.

Mikäli Eeronkuja 4:n toisen vaiheen uudisrakennushanke toteutuu, rakennustoimikunnan puheenjohtajalla on suuri määrä tehtäviä, joista ei makseta kokouspalkkiota. Sen vuoksi on perusteltua, että hänelle maksetaan vuosipalkkio niiltä kuukausilta, joihin rakentamishanke kohdistuu.

Ehdotus

Yhtymähallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää lisätä palkkiosääntöön, että rakennustoimikunnan puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkio, joka on 300,00 euroa kuukaudessa niiltä kuukausilta, joille Eeronkuja 4:n toisen vaiheen uudisrakennushanke kohdistuu. Palkkiota maksetaan 1.8.2022 alkaen loppukatselmuksen tekemiseen saakka tai hankkeen keskeytymiseen saakka, mikäli hankkeen toteuttamista ei jatketa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.

Ehdotus

Yhtymävaltuusto hyväksyy palkkiosäännön lisäyksen ja että rakennustoimikunnan puheenjohtajan palkkiota maksetaan 1.8.2022 alkaen loppukatselmuksen tekemiseen saakka tai hankkeen keskeytymiseen saakka,​ mikäli hankkeen toteuttamista ei jatketa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus- ja valitusoikeus 

Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen sekä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. 

Valitusoikeus 

Päätökseen saa hakea muutosta: 

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä 

  • kuntayhtymän jäsenkuntien jäsen. 

Valitusaika 

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.  

Kuntayhtymän jäsenkuntien jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

Valitusperusteet 

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että 

  • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, 

  • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai 

  • päätös on muuten lainvastainen. 

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. 

Valitusviranomainen 

Kunnallisvalitus tehdään Turun hallinto-oikeudelle.  

Turun hallinto-oikeus 

Yliopistonkatu 34, Turku, PL 32, 20101 Turku 
Puh: 029 56 42410 / Fax: 029 56 42414 

turku.hao@oikeus.fi 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 

Valituksen muoto ja sisältö 

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 

Valituksessa on ilmoitettava: 

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös); 

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset); 

3) vaatimusten perustelut; 

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle. 

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. 

Valitukseen on liitettävä: 

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen; 

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta; 

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 

Oikeudenkäyntimaksu 

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.