Yhtymävaltuusto, kokous 14.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Perustelut

Kuntayhtymän hallintosäännön mukaan yhtymävaltuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kertaa sitä varten valittua valtuutettua, jollei yhtymävaltuusto jonkin asian kohdalla päätä, että pöytäkirja tarkastetaan muulla tavalla.

Ehdotus

Yhtymävaltuusto valitsee keskuudestaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja määrää tarkastusajankohdaksi tiistain 20.12.2022.

Päätös

Yhtymävaltuusto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Hannele Vienosen ja Jukka Rantalan ja määräsi tarkastusajankohdaksi tiistain 20.12.2022 klo 12-16.


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöön panoa. 
Lisäksi oikaisuvaatimusta ei voi tehdä päätöksestä, joka koskee työnjohdollista ohjausta.