Yhtymävaltuusto, kokous 14.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Hallintosääntö 1.1.2023

RASDno-2022-1288

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Hallintosääntöön on tehty tiedonhallintalain edellyttämiä muutoksia ja lisäksi joitakin pieniä muutoksia lähinnä tittelien muuttumisen vuoksi.

Muutokset ovat keltaisella tai yliviivauksella.

Ehdotus

Yhtymähallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi hallintosäännön päivitykset.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.

Ehdotus

Yhtymävaltuusto hyväksyy hallinnonsäännön päivitykset.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus- ja valitusoikeus 

Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen sekä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. 

Valitusoikeus 

Päätökseen saa hakea muutosta: 

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä 

  • kuntayhtymän jäsenkuntien jäsen. 

Valitusaika 

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.  

Kuntayhtymän jäsenkuntien jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

Valitusperusteet 

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että 

  • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, 

  • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai 

  • päätös on muuten lainvastainen. 

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. 

Valitusviranomainen 

Kunnallisvalitus tehdään Turun hallinto-oikeudelle.  

Turun hallinto-oikeus 

Yliopistonkatu 34, Turku, PL 32, 20101 Turku 
Puh: 029 56 42410 / Fax: 029 56 42414 

turku.hao@oikeus.fi 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 

Valituksen muoto ja sisältö 

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 

Valituksessa on ilmoitettava: 

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös); 

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset); 

3) vaatimusten perustelut; 

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle. 

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. 

Valitukseen on liitettävä: 

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen; 

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta; 

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 

Oikeudenkäyntimaksu 

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.