Yhtymähallitus, kokous 3.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Työjärjestyksen hyväksyminen

Ehdotus

Yhtymähallitus hyväksyy esityslistan mukaisen työjärjestyksen.

Päätös

Puheenjohtajan esityksestä yhtymähallitus päätti yksimielisesti muuttaa käsittelyjärjestystä siten, että § 20 Muut asiat käsitellään § 15 työjärjestyksen hyväksymisen jälkeen. 


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöön panoa. 
Lisäksi oikaisuvaatimusta ei voi tehdä päätöksestä, joka koskee työnjohdollista ohjausta.