Yhtymähallitus, kokous 3.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Ilmoitusasiat, hallitus

Perustelut

1. Lisärahoituksen hakeminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt ammatillisen koulutuksen järjestäjille kirjeen opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen uudistamisen kokeiluun myönnettävien lisärahoitusten hakemisesta (VN/5431/2022). Molemmat lisärahoitukset myönnetään vuoden 2022 ensimmäisellä lisäsuoritepäätöksellä perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena.

Hakemukset tulee jättää 18.3.2022 mennessä.

Ministeriön kriteerien mukaiset ennakkolaskelmat sopivat Raision seudun koulutuskuntayhtymälle ja rahoitusta haetaan niiden mukaisesti. Hakemukseen selvitetään aikaisempien vuosien rahoitukset ja henkilöstömäärän ja henkilötyövuosien kehitys. Esimerkinomainen laskelma opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin myönnettävän lisärahoituksen määräytymisestä ministeriön esittämien laskennallisten kriteerien perusteella toisi toteutuessaan Raision Seudun Koulutuskuntayhtymälle lisärahoitusta 781 273 € ja esimerkinomainen laskelma oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen uudistamisen kokeiluun myönnettävän lisärahoituksen määräytymisestä ministeriön esittämän laskennallisen kriteerin perusteella 60 596 €.

Ehdotus

Yhtymähallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöön panoa. 
Lisäksi oikaisuvaatimusta ei voi tehdä päätöksestä, joka koskee työnjohdollista ohjausta.