Yhtymähallitus, kokous 24.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Vuoden 2023 talousarvio ja toimintasuunnitelma

RASDno-2022-616

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Raision seudun koulutuskuntayhtymän vuoden 2023 talousarvion ja toimintasuunnitelman valmistelu on aloitettu. Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän mukaan rahoituksesta 70 % tulee perusrahoituksena, 20 % suoritusrahoituksena ja 10 % vaikuttavuusrahoituksena. Ammatillisen koulutuksen järjestäjien osuudet vuodelle 2023 varattavasta määrärahasta vahvistuvat vasta loppuvuodesta.

Opetus- ja kulttuuriministeriössä on valmisteilla rahoituksen muuttaminen siten, että oppivelvollisten perustutkintokoulutuksen rahoitus ja jatkuvan oppimisen rahoituksen painopisteet muuttuvat. Myös järjestämislupien opiskelijavuosimääriä on tarkoitus tarkistaa niiden osalta, jotka eivät ole päässeet viime vuosina järjestämislupansa opiskelijavuosimäärään. Tämä ei koske Rasekoa.

Talousarvion laadinnassa lähdetään siitä, että tavoitteellisten opiskelijavuosien määrässä, kuntayhtymän valtionosuusrahoituksen tasossa ja hankerahoituksen määrässä ei tapahdu suuria muutoksia ainakaan vähenevästi. 

Kustannusten osalta huomioidaan henkilöstömenojen kasvu. Koronan vaikutuksia opiskelijoiden opintojen etenemiseen ja hyvinvointiin pyritään edelleen korjaamaan resurssoinnin ja suunnitelmallisten tukitoimien avulla, ja henkilöstön jaksamisesta huolehditaan työhyvinvointiin panostamalla.

Eeronkuja 4 uudisrakennus vaihe 2 läpiviemiseen varaudutaan suunnitelmien mukaan.

Toimintasuunnitelmassa painotetaan edelleen työelämän kanssa tehtävän yhteistyön kehittämistä, kestävän kehityksen työn vakiinnuttamista ja kuntayhtymän toimintakyvyn ylläpitämistä sekä lainsäädännössä ja toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten tuloksellista läpiviemistä.

Talousarvio ja toimintasuunnitelma valmistuu yhtymähallituksen ensimmäiseen käsittelyyn 29.9.2022 kokoukseen, jonka jälkeen siitä pyydetään jäsenkuntien lausunnot. Yhtymähallituksen esitys valtuustolle käsitellään 24.11.2022 kokouksessa.

Ehdotus

Yhtymähallitus keskustelee tulevan vuoden valmistelusta ja evästää budjetointi- ja suunnittelutyötä.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.

Perustelut

Raision seudun koulutuskuntayhtymän luonnos talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2023 sekä taloussuunnitelmaluonnos vuosille 2023-2025 on valmistunut. Johtava rehtori esittelee luonnoksen. Kuntayhtymän jäsenkunnille varataan mahdollisuus lausua asiasta lokakuun aikana.

Yhtymähallitus käsittelee esityksensä valtuustolle 24.11.2022 kokouksessa.

Ehdotus

Yhtymähallitus päättää pyytää jäsenkunnilta lausunnon kuntayhtymän talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta vuodelle 2023 ja taloussuunnitelmasta vuosille 2023-2025 lokakuun 31. päivään mennessä.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.

Perustelut

Raision seudun koulutuskuntayhtymän jäsenkunnat ovat antaneet lausuntonsa talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta vuodelle 2023 ja taloussuunnitelmasta vuosille 2023-2025.

Naantalin ja Raision kaupungeilla ja Maskun ja Ruskon kunnilla ei ole niihin huomautettavaa. Naantali muistuttaa, että kuntayhtymä on pitkään pystynyt järjestämään toimintansa ilman kunnilta perittäviä maksuosuuksia ja että tämä toimintatapa tulee pitää tavoitteena tulevaisuudessakin. Myös investoinnit tulee rahoittaa omarahoituksella.

Mynämäen ja Nousiaisten kunnat pyytävät kuntayhtymää kiinnittämään huomiota tutkintoon valmentavan (TUVA) opiskelijamääriin ja aloituspaikkoihin sekä siihen, että maahanmuuton ja oppivelvollisuuden myötä tarve voi lisääntyä. Huomautettavaa ei niilläkään ole.

Yhteistyötoimikunta on käsitellyt asiaa 15.11.2022 kokouksessaan.

Ehdotus

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle talousarvio- ja toimintasuunnitelmaluonnoksen 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2023-2025 hyväksymistä.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöön panoa. 
Lisäksi oikaisuvaatimusta ei voi tehdä päätöksestä, joka koskee työnjohdollista ohjausta.