Yhtymähallitus, kokous 24.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Varainhoitovuoden 2023 varsinaisella suoritepäätöksellä myönnettävän rahoituksen hakeminen

RASDno-2022-1301

Perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähestynyt ammatillisen koulutuksen järjestäjiä 31.10.2022 päivätyllä kirjeellä varanhoitovuoden 2023 varsinaisella suoritepäätöksellä myönnettävän rahoituksen hakemisesta.  

Koulutuksen järjestäjän tulee toimittaa opiskelijavuosiehdotuksensa, perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta koskeva hakemuksensa sekä loppuvuoden opiskelijavuosiarvionsa 25.11.2022 mennessä ministeriöön.

Raision seudun koulutuskuntayhtymän ehdotus on vuoden 2023 talous- ja toimintasuunnitelman mukaisesti 1900 opiskelijavuotta. Varsinais-Suomen ELYn kanssa on neuvoteltu vuoden 2023 työvoimakoulutuksen opiskelijavuosimääräksi yhteensä 96.

Lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen esitetään lisäystä 20 opiskelijavuotta, samoin hoiva-avustajakoulutuksen lisäämiseen. Ukrainasta tulleille pakolaisille järjestettävään koulutukseen kohdennettavien opiskelijavuosien määräksi esitetään 30 lähinnä TUVA-koulutukseen kohdennettuja opiskelijavuosia. Perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta 200 000 euroa haetaan opiskelukielen tukeen tarvittavaan opetukseen ja työpaikkaohjaajien koulutusten lisäämiseen ja kehittämiseen 50 000 euroa.

Arvio vuoden 2022 opiskelijavuosien toteutumaksi oli 31. lokakuuta 1791 opiskelijavuotta. Loppuvuoden arvio tarkistetaan avautuvalle lomakkeelle täyttöhetken mukaan.

Ehdotus

Yhtymähallitus vahvistaa suunnitellun hakemuksen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. Yhtymähallitus kirjasi tiedoksi, että tällä hetkellä näyttää siltä, että opiskelijavuosikertymä tulee olemaan 1800-1833 opiskelijavuotta

 

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöön panoa. 
Lisäksi oikaisuvaatimusta ei voi tehdä päätöksestä, joka koskee työnjohdollista ohjausta.