Yhtymähallitus, kokous 24.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Työjärjestyksen hyväksyminen

Ehdotus

Yhtymähallitus hyväksyy esityslistan mukaisen työjärjestyksen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöön panoa. 
Lisäksi oikaisuvaatimusta ei voi tehdä päätöksestä, joka koskee työnjohdollista ohjausta.