Yhtymähallitus, kokous 24.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Opiskeluhuollon ohjausryhmän nimeäminen ajalle 1.1.2023 - 31.12.2024

RASDno-2022-1348

Perustelut

Raision seudun koulutuskuntayhtymän opiskeluhuollon ohjausryhmän toimikausi päättyy 31.12.2022. Alkuperäiseen kokoonpanoon kuuluneista useat henkilöt ovat vaihtuneet ja jääneet pois. Heidän tilalleen on kutsuttu kokousedustajia.

Alla olevaan kokoonpanoon kuuluvat jäsenet ovat ilmoittaneet, että suostuvat ohjausryhmän jäseniksi. Ohjausryhmää on mahdollisesti täydennettävä, kun hyvinvointialue organisoituu vuonna 2023.

Ohjausryhmän kokoonpano on tällä hetkellä seuraava:  

Maria Taipale johtava rehtori, pj, Raseko

Pekka Hyvönen koulutuspäällikkö, Raseko

Taru Laaksonen koulutuspalvelupäällikkö, Raseko

Heidi Mäenpää Koulutuspäällikkö, Terhy, Raseko

Yasmin Sönmez opiskelija, Raseko

Terhi Norrena kaupungin vastaava koulukuraattori, Raisio

Hannele Elo-kuru Perhekeskuksen johtaja, Raisio

Emilia Rauanheimo terveydenhoitaja, Raisio

Riikka Apiainen Avosairaanhoidon ylihoitaja, Raisio

Arto Raassina, johtava ylilääkäri, Raisio 

Ehdotus

Yhtymähallitus päättää vahvistaa yllä olevan opiskeluhuollon ohjausryhmän kokoonpanon 31.12.2024 saakka.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen sekä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Raision seudun koulutuskuntayhtymän kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kuntayhtymän jäsenkunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Raision seudun koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite:       Purokatu 1      

Käyntiosoite:   Purokatu 1

Sähköpostiosoite: kirjaamo@raseko.fi             

Puhelinnumero: 02 437 7500                            

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista torstaihin klo 9-14 ja perjantaisin klo 9 - 13.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua

  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi

  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Raision seudun koulutuskuntayhtymän kirjaamosta.