Yhtymähallitus, kokous 24.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Monijäsenisen toimielimen nimeäminen ajalle 1.1.2023 - 31.12.2024

RASDno-2022-1347

Perustelut

Laki ammatillisesta koulutuksesta edellyttää koulutuksen järjestäjältä (93§) monijäsenisen toimielimen perustamista. Raision seudun koulutuskuntayhtymän monijäsenisen toimielimen toimikausi päättyy 31.12.2022. Nykyisen ohjausryhmän jäsenet ovat ilmoittaneet, että suostuvat edelleen jatkamaan ohjausryhmän jäseninä.

Monijäseniseen toimielimeen ovat kuuluneet 1.1.2021 - 31.12.2022: koulutuksen järjestäjän edustaja johtava rehtori Maria Taipale (varajäsen Pauliina Sarilo), työelämän edustaja Mervi Heinonen (varajäsen Jussi Moilanen), opiskelijahuolto Leila Korte-Myllymäki (varajäsen Ulla Nylund), opettajaedustaja Sami Tähti (varajäsen Leena-Kaisa Laaksonen) ja opiskelijajäsen Joonas Vesterinen.

Ehdotus

Yhtymähallitus päättää nimetä nykyisen ohjausryhmän jatkamaan 31.12.2024 saakka.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen sekä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Raision seudun koulutuskuntayhtymän kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kuntayhtymän jäsenkunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Raision seudun koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite:       Purokatu 1      

Käyntiosoite:   Purokatu 1

Sähköpostiosoite: kirjaamo@raseko.fi             

Puhelinnumero: 02 437 7500                            

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista torstaihin klo 9-14 ja perjantaisin klo 9 - 13.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua

  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi

  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Raision seudun koulutuskuntayhtymän kirjaamosta.